Terug naar het overzicht van de nieuwsbrief Volgende pagina
Vesperviering Vierakker, 28 april 2016.

Jaarlijks wordt op de sterfdag van de heilige Ludger, 26 maart 809, in de St. Willibrordkerk van Vierakker een Vesperviering gehouden. In 2016 gebeurde dat, vanwege de late Pasen, op 28 april, de dag van overbrenging van zijn dode lichaam, overeenkomstig zijn uitdrukkelijke wens, naar het door hem zelf gestichte klooster van Werden bij Essen (Duitsland).

Aan het begin van deze vesperviering werd een tekst van de heilige bisschop zelf gelezen, woorden die de RK Kerk heeft gekozen voor het algemeen Nederlandse getijdenboek.
Zeer interessant is, dat Ludger hier, in navolging van de apostel Paulus, uitdrukkelijk oproept om diegenen te gedenken die aan de voorouders het christelijk geloof gebracht hebben. Ludger was geboren aan de Utrechtse Vecht in wat sinds de 12e eeuw en dankzij de Duitse familie von Sülen nu oud-Zuilen heet. Ludger dacht natuurlijk aan de heilige Willibrord en aan Bonifatius, die hij zelf trouwens nog gekend heeft. Ludger had evenwel nooit kunnen vermoeden, dat deze tekst ooit nog eens op hem zelf toegepast zou worden. Het is dus een soort profetische tekst. Lees maar:

Boodschap van Ludgerus:
Natuurlijk moet onze liefde uitgaan naar al onze broeders in het geloof dat door de liefde werkzaam is, maar vooral moet onze liefde uitgaan naar onze heilige vaders en leiders, overeenkomstig de vermaning van de apostel: “Wij verzoeken, u, broeders en zusters, om hen die onder u arbeiden en die u leiden in de Heer en u terechtwijzen, te waarderen en hen om hun werk meer dan gewone liefde waardig te keuren” (1 Tess. 5,12-13). Deze waardering, die wij boven alles voor onze leiders moeten hebben, bestaat hierin dat wij hun tijdens hun leven de verschuldigde eer en gehoorzaamheid oprecht betuigen en wij na hun dood hun godvruchtig en zegenrijk voorbeeld niet alleen in herinnering houden, maar er ook voortdurend met anderen over spreken en het verder bekendmaken tot stichting van allen. Zo geven wij werkelijk gehoor aan de aansporing die de apostel elders met betrekking tot onze geestelijke vaders geeft: “Haal u de afloop van hun leven voor de geest en neem een voorbeeld aan hun geloof.” (Hebreeën 13, 7).
Indien wij zo, in dit leven, hun voetspoor volgen, ons hun voorbeeld voortdurend ter harte nemen en voor ogen houden bij al wat we doen, zullen we eens, naar het woord van het evangelie, mogen binnengaan in de eeuwige vreugde van onze Heer.

U kunt de tekst van de overweging van 28 april nog nalezen in het pdf-bestand www.ludgerkring.nl/lunb1681.pdf.