Mgr. dr. Gerard de Korte

Mgr. dr. G.J.N. de Korte. Bisschop van ‘s-Hertogenbosch. Gerard Johannes Nicolaas de Korte werd geboren op 13 juni 1955 in Vianen. Hij is de jongste van de drie kinderen in een aannemersgezin. In 1974 haalde hij het diploma atheneum aan het Alberdingk Thijmcollege in Hilversum. Van 1974 tot 1980 studeerde hij geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Kort daarna schreef hij zich in als student aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. In 1984 werd hij intern priesterstudent op het Ariënskonvikt, de priesteropleiding van het aartsbisdom Utrecht. In 1987 slaagde hij voor het doctoraal examen theologie om in 1994 te promoveren hij tot doctor in de theologie bij prof. Van der Velden en prof. Rikhof met het proefschrift ‘Pastoraat van de verzoening. Mogelijkheden en grenzen van de theologie van het woord, in het bijzonder van Eduard Thurneysen, voor het katholiek pastoraat’.

Na zijn priesterwijding in 1987 werd hij staflid van het Ariënskonvikt, de priesteropleiding van de bisdommen Utrecht en Groningen-Leeuwarden. Tevens werd hij benoemd tot pastor van de St. Catharinakathedraal in de Utrechtse binnenstad. Van 1992 tot 1999 was hij rector van het Ariënskonvikt en in 1999 volgde zijn benoeming tot deken van Salland, één van de voormalige dekenaten van het aartsbisdom. Hij ging wonen in Zwolle. Als deken van Salland maakte hij sindsdien ook deel uit van de bisdomraad.

Paus Johannes Paulus II benoemde mgr. De Korte op 11 april 2001 tot hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht en tot titulair bisschop van Caesarea in Mauretanië. Tevens benoemde kardinaal Simonis hem tot bisschoppelijk vicaris. Daarbij bleef hij ook deken van Salland. Zijn belangrijkste bisschoppelijke taak was de catechetische en liturgische representatie van de aartsbisschop. Op 18 juni 2008 benoemde Paus Benedictus XVI Gerard de Korte tot diocesaan bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden, waarna op 5 maart 2016 paus Franciscus hem benoemde tot diocesaan bisschop van het bisdom ‘s-Hertogenbosch.
De inbezitneming van de bisschopszetel in Den Bosch vond plaats op 14 mei 2016 in de Sint-Jan.